Posts Tagged With: manager

[Me2day] Dara (April 17, 2012)

Source: Dara’s me2day
Eng-trans: Belle@Welovedara
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Jjangmae vs Dara!!! Jjangmae, người sẽ chạy khi có thức ăn mời gọi, đang ở làn thứ nhất! Khi Blackjack gọi! Darong lập tức sẽ chạy đến ngay, đang ở làn số 2! Nét mặt của Darong trông rất quyết định! Khả năng chạy của cô ấy dự đoán sẽ như thế nào nhỉ?!? ”

20120417-111154.jpg

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , , | 1 Comment

%d bloggers like this: