Posts Tagged With: 100dara

[Me2day] Dara (April 28, 2012)

Source: Dara’s Me2day
Eng-trans: tamielicious @YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Good morning~ ! Phiên bản 2 của 100Dara, bộ thứ 3 đã được tiết lộ rồi ~ ! Ngày mới vui vẻ, Dara~ ! ^,^ “

20120429-071507.jpg

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , | 1 Comment

%d bloggers like this: