Daily Archives: 29/04/2012

[Vids] Minwoo (Shinwa) và Leo (Hello Baby) nhảy ‘I Am The Best’

Source:  //  via CLthebaddestfemale.com

Leo

Minwoo của Shinwa (bắt đầu lúc 8:18)

Categories: 21Tube, Fan Cover | Tags: , , , , , | 3 Comments

[Vid] 2NE1 xếp hạng #2 ‘One To Watch’ trên JuiceRTE, Ireland

source: JuiceRTE@YT

Categories: 21Tube | Tags: , , , | Leave a comment

[Me2day] Dara (April 28, 2012)

Source: Dara’s Me2day
Eng-trans: tamielicious @YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Good morning~ ! Phiên bản 2 của 100Dara, bộ thứ 3 đã được tiết lộ rồi ~ ! Ngày mới vui vẻ, Dara~ ! ^,^ “

20120429-071507.jpg

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , | 1 Comment

%d bloggers like this: