[Me2day] Dara (April 17, 2012)

Source: Dara’s me2day
Eng-trans: Belle@Welovedara
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Jjangmae vs Dara!!! Jjangmae, người sẽ chạy khi có thức ăn mời gọi, đang ở làn thứ nhất! Khi Blackjack gọi! Darong lập tức sẽ chạy đến ngay, đang ở làn số 2! Nét mặt của Darong trông rất quyết định! Khả năng chạy của cô ấy dự đoán sẽ như thế nào nhỉ?!? ”

20120417-111154.jpg

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Me2day] Dara (April 17, 2012)

  1. “Khi Blackjack gọi! Darong lập tức sẽ chạy đến ngay”
    Trời ạ nghe hp quá
    Dara à, em đag gọi chị nè, đê’n VN đi chị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: