[26/5/2011] Minzy’s Twitter update

Cre:ohdara for eng trans

V*trans by Yummychoi@touch2ne1

Take it out with permision

Photobucket

Rất tươi phải không????!!! Darong là người tràn đầy sự tươi trẻ~ Chúng tôi hiện đang hướng đến trường đại học Dankook!! Hãy đợi chúng tôi, các sinh viên!!!!!

Categories: DARAholic, MINja, Trans, Twitter/Me2day, YG-Life | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: