[31.03.11] Minzy’s Twitter

Quote:
Ngôi nhà mới cho những con Gundam. Tôi đã để chúng trong phòng ngủ khi đang tạo ngôi nhà mới cho chúng, nhưng hôm nay tôi đã lấy chúng ra và cho chúng về ngôi nhà của mình. Tôi rất nhớ chúng, vì khi tôi gặp chúng, chúng thường bị đứng lệch vị trí vốn có của mình và đôi khi còn rơi xuống nữa. Tôi cần một người có thể chăm sóc cho chúng!
Categories: MINja | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: